مهارت های مدرس

تحلیل تکنیکال
مدیریت سرمایه
تحلیل بنیادی
روانشناسی بازار

محسن بابائی

موسس و بنیانگذار کلینیک سرمایه
محسن بابائی

تحلیلگر کارگزاری بانک پاسارگاد

تحلیلگر کارگزاری اقتصاد بیدار

مدرس و تحلیلگر سایت تابلوخوانی

مدرس دانشگاه تربیت مدرس